Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla absolwenta

Statut Stowarzyszenia Absolwentów DSW

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie Absolwentów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, zwane dalej Stowarzyszeniem Absolwentów DSW, działa na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z póź. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

 

§ 2

1. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 

§ 3

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej,
ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia i województwa dolnośląskiego.

3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§ 4

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, o tym samym lub podobnym profilu działania.

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1 decyduje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (WZCS) większością kwalifikowaną, co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w WZCS.

 

§ 5

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na inicjatywie, aktywności społecznej i pracy swoich członków. W życiu organizacyjnym kieruje się zasadami demokracji.

2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

3. Stowarzyszenie występuje w imieniu swoich członków i działa na ich rzecz.

4. Udział w Stowarzyszeniu jest dobrowolny.

 

ROZDZIAŁ II

Cele, zadania i sposoby ich realizacji

§ 6

1. Celem Stowarzyszenia jest:

 • skupianie absolwentów DSW ze wszystkich okresów istnienia Uczelni i innych osób wymienionych w § 8, zainteresowanych utrzymywaniem z nią kontaktów,
 • współpraca z władzami Uczelni w celu jej rozwoju i pielęgnowania związanych
  z nią tradycji,
 • upowszechnianie wiedzy o Uczelni i promowanie jej dorobku,
 • rozwój i pielęgnowanie kontaktów koleżeńskich, organizowanie pomocy koleżeńskiej wśród absolwentów Uczelni oraz nawiązywanie kontaktów
  z absolwentami innych wyższych uczelni.

 

§ 7

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • organizację zjazdów i kół absolwentów,
 • promowanie absolwentów DSW środowisku lokalnym, w kraju i za granicą,
 • udzielanie pomocy absolwentom DSW znajdującym się w szczególnie niekorzystnej sytuacji egzystencjalnej,
 • współpracę z organizacjami absolwentów innych uczelni wyższych w kraju
  i za granicą,
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy
  i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka  oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 • działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn,
 • współdziałanie z  instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami społecznymi,
 • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracę międzynarodowej.

 

§ 8

1. Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, ze szczególnym uwzględnieniem działalności naukowej, akademickiej, kulturalnej, informacyjnej.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 8

1. Stowarzyszenie posiada członków:

 • zwyczajnych
 • wspierających
 • honorowych

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§ 9

1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby, które w DSW:

 • ukończyły studia licencjackie, magisterskie lub podyplomowe,
 • uzyskały w DSW stopień lub tytuł naukowy.

2. Członkami wspierającymi mogą zostać osoby fizyczne oraz osoby prawne deklarujące pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

3. Członkostwo honorowe przyznaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia osobom szczególnie zasłużonym dla DSW.

 

§ 10

1. Przyjęcie do Stowarzyszenia osoby spełniającej wymogi określone w § 9 pkt 1 Statutu następuje po przyjęciu przez Zarząd złożonej na piśmie deklaracji i wpłacaniu wpisowego.

2. Członek zwyczajny ma prawo do:

 • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 • uczestniczenia w organizowanych przez Stowarzyszenie zjazdach na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia,
 • zgłaszania postulatów i wniosków związanych z działalnością Stowarzyszenia,
 • zapoznania się z protokołami z Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia, posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia, sprawozdaniami finansowymi,
 • wnoszenia do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia sprzeciwów wobec uchwał Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

 • przestrzegania Statutu Stowarzyszenia i uchwał jego władz,
 • udziału w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,
 • opłacania składek członkowskich.

4. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 • złożenie rezygnacji na piśmie,
 • śmierci,
 • wykluczenia ze Stowarzyszenia,
 • skreślenia z listy członków z powodu nie opłacania składek przez co najmniej 12 miesięcy.

5. Wykluczenie członka zwyczajnego ze Stowarzyszenia następuje z powodu rażącego naruszenia Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia, działania na jego szkodę. Pozbawienie członkostwa następuje na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej na wniosek co najmniej trzech członków zwyczajnych. Od uchwały Zarządu przysługuje zainteresowanemu prawo do odwołania w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Adresatem odwołania jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

6. Pozbawienie członkostwa z powodu wskazanego w § 10 pkt. 4. 4  następuje uchwałą Zarządu Stowarzyszenia. Zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, złożone
w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.

7. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

8. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

9. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

 

§ 11

1. Decyzję o przyjęciu w poczet członków wspierających podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Członek wspierający wnosi opłatę wpisową oraz opłaca składki członkowskie.

 

2. Członkostwo wspierające wygasa po złożeniu rezygnacji na piśmie, a także w przypadku odstąpienia od płacenia składki członkowskiej. Uchwałę o ustaniu członkostwa podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, złożone
w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.

§ 12

1. Członkostwo honorowe ustaje na skutek:

 • złożenie rezygnacji,
 • śmierci członka.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 13

1. Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (WZCS),
 • Zarząd Stowarzyszenia,
 • Komisja Rewizyjna,

2. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez WZCS w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

3. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze głosowania przez WZCS.  W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

4. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

 

§ 14

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Członków tworzą członkowie Stowarzyszenia.

3. Kompetencje Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia to:

 • wybór przewodniczącego WZCS,
 • wybór przewodniczących i członków komisji,
 • wybór Zarządu Stowarzyszenia i jego Prezesa oraz ich odwołanie,
 • uchwalenie preliminarza wydatków i dochodów oraz uchwalenie rocznych planów działania,
 • przyznawanie członkostwa honorowego,
 • uchwalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej,
 • uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązywaniu Stowarzyszenia,
 • podejmowanie decyzji w sprawie mienia Stowarzyszenia, gdy przekracza to zakres zwykłego zarządu.

4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia
nie rzadziej niż raz w roku. W ostatnim roku kadencji Zebranie to ma charakter sprawozdawczo – wyborczy.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w uzasadnionym przypadku zwołuje Zarząd:

 • z własnej inicjatywy,
 • z inicjatywy Komisji Rewizyjnej,
 • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych.

7. W przypadku braku wymaganej liczby członków, żeby odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, ustala się drugi termin
w godzinę po upływie pierwszego terminu.

8. W drugim terminie wszystkie uchwały, z wyjątkiem uchwał w sprawie likwidacji Stowarzyszenia oraz zmiany statutu, o których mowa w § 24 pkt 1 i § 24 pkt 2, zapadają zwykła większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.

9. Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia o WZCS co najmniej 14 dni przed terminem zebrania. Dopuszcza się możliwość powiadomienia o terminie, miejscu i porządku obrad WZCS z wykorzystaniem poczty internetowej.

 

§ 15

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz, zawiera umowy, przyjmuje i składa oświadczenia woli, zaciąga zobowiązania majątkowe
w imieniu Stowarzyszenia.

2. Zadania Zarządu Stowarzyszenia to w szczególności:

 • kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 • realizowanie uchwał WZCS,
 • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 • planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
 • koordynowanie działalności Kół,
 • wnioskowanie do WZCS o odwołaniu Zarządu Kół.

3. W skład Zarządu wchodzą:

 • Prezes
 • Wiceprezes
 • Sekretarz
 • Skarbnik
 • Członek WZCS

4. Zarząd jest wybierany przez WZCS na 3-letnią kadencję w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

5. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

6. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes.

7. Zarząd podejmuje decyzje w postaci uchwał. Dla ich ważności konieczna jest obecność co najmniej dwóch osób z jego składu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decydować będzie głos Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności głos Wiceprezesa Zarządu.

8. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go upoważniony przez niego Wiceprezes.

9. Kontrasygnata Skarbnika jest niezbędna przy wszystkich decyzjach finansowych Zarządu. Kontrasygnata stanowi potwierdzenie zgodności dokumentu
z obowiązującymi przepisami i nie stanowi oświadczenie woli, o którym mowa
w § 15 pkt 11.

10. Zarząd może upoważniać innych członków Stowarzyszenia do podpisywania korespondencji i dokumentów finansowych.

11. Wszelkie oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.

 

§ 16

Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczo-kontrolnym w Stowarzyszeniu.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • przeprowadzanie, co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,
 • składanie sprawozdań na WZCS i zgłaszanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 • przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
 • prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
 • składanie wniosków do Zarządu o zwołanie WZCS,
 • wykonywanie uchwał WZCS.

Komisja Rewizyjna składa się z trzech Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia wybranych przez WZCS, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego.

Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:

 • będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 • figurujące w rejestrze skazanych.

Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 4 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 4 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność
ta dotyczy.

Komisja Rewizyjna w celu realizacji swoich uprawnień ma prawo wglądu
do dokumentów Stowarzyszenia, może żądać wyjaśnień i sprawozdań od Zarządu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej a w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

§ 17

1. Biuro Stowarzyszenia prowadzi działalność administracyjną i organizacyjną na rzecz statutowych organów Stowarzyszenia.

2. Strukturę Biura ustanawia Zarząd Stowarzyszenia, a Prezes Zarządu podpisuje umowy o pracę z zatrudnionymi pracownikami.

 

ROZDZIAŁ V

Jednostka terenowa

§ 18

1. Stowarzyszenie może powołać terenowe jednostki organizacyjne – Koła.

2. Koło może zostać powołane na wniosek Komitetu Założycielskiego Koła powołanego przez Zebranie Założycielskie Koła liczące nie mniej niż 15 członków zwyczajnych Stowarzyszenia działających na danym terenie.

3. Uchwałę o utworzeniu Koła podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

4. Władze Koła to:

 • Walne Zebranie Członków Koła (WZCK),
 • Zarząd Koła,
 • Komisja Rewizyjna Koła.

5. Kadencja wszystkich wybieranych władz Koła Stowarzyszenia trwa 3 lata.

6. Wszystkie Władze Koła podlegają władzom Stowarzyszenia.

 

§ 19

1. Kompetencje Walnego Zebrania Członków Koła jako najwyższa władza Koła Stowarzyszenia to:

 • uchwalanie głównych kierunków działalności Koła,
 • wybieranie delegatów Koła na WZCS,
 • wybieranie i odwoływanie władz Koła,
 • zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Koła,
 • podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Koła Stowarzyszenia.

2. Wszystkie przepisy dotyczące wyborów władz, zwoływania zebrań zawarte
w niniejszym Statucie, a dotyczące WZCS odnoszą się także do WZCK.

 

§ 20

1. Zarząd Koła wybierany jest przez WZCK i składa się z 3 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się prezesa i skarbnika.

2. Kompetencje Zarządu Koła to:

 • kierowanie bieżącą pracą Koła Stowarzyszenia,
 • realizacja uchwał Walnego Zebrania Koła i Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia powierzonym do realizacji zadań Koła,
 • zwoływanie Walnego Zebrania Koła,
 • przyjmowanie i wykluczanie członków Koła Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie Koła Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • zgłaszanie informacji o zmianie władz Koła do Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 21

1. Komisja Rewizyjna Koła jest niezależnym od Zarządu Koła organem Koła Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna Koła składa się z 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

3. Kompetencje Komisji Rewizyjnej Koła to:

 • kontrola całokształtu działalności Koła,
 • ocena pracy Zarządu Koła,
 • składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Koła wraz z oceną działalności Koła i Zarządu Koła,
 • wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Koła o udzielanie absolutorium Zarządowi Koła,
 • wnioskowanie o odwołanie Zarządu Koła lub poszczególnych członków Zarządu Koła w razie ich bezczynności,
 • wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Koła,
 • wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o rozwiązanie Koła Stowarzyszenia.

 

§ 22

1. Uchwałę o rozwiązaniu Koła Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Koła kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Koła uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Koła może podjąć także Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, lub Komisji Rewizyjnej Koła, po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Koła Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ VI

Majątek Stowarzyszenia

§ 23

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:

 • składek członkowskich i wpisowego,
 • darowizn, spadków i zapisów,
 • ofiarności publicznej,
 • dochodów z własnej działalności,
 • dochodów z majątku Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Wszystkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Stowarzyszenia.

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

5. Zarząd Stowarzyszenia realizując uchwałę WZCS może dokonać zbycia lub nabycia nieruchomości.

6. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia
o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

7. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych, z której dochody przeznaczone są wyłącznie na te cele. Działalność gospodarcza może być prowadzona zgodnie z obowiązująca ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.

8. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

9. Jednostki terenowe Stowarzyszenia (Koła) nie tworzą własnego majątku. Uchwała o utworzeniu jednostki określa zasady gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia powierzonym do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ VII

Likwidacja Stowarzyszenia

 

§ 24

1. Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez WZCS na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały WZCS powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności, co najmniej 3/4 członków Stowarzyszenia.

3. Uchwała WZCS o rozwiązaniu Stowarzyszenia nie może zapaść o ile, co najmniej 15 członków Stowarzyszenia wyrazi gotowość kontynuowania działalności.

4. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli WZCS nie wyznaczy innych likwidatorów.

5. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie przekazany na cele publiczne zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

6. W sprawach dotyczących likwidacji Stowarzyszenia, oprócz Statutu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 10 kwietnia 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).